Privatumo politika
Bendrosios nuostatos
Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja IĮ “Nova Lux” (Nova Lux management solutions), įmonės kodas 135497036, buveinės adresas Savanorių pr. 22, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės www.novalux.lt (toliau – Interneto svetainė) veiklos sąlygas.
Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas Kandidatas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, dalyvavęs, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  • Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  • Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir/ar naudodamasis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.
  • Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3.  Asmens duomenų šaltiniai
  • Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai atsiunčia/pristato savo gyvenimo aprašymą (CV), svetainėje užpildo užklausos formą arba kitu būdu kreipiasi į Duomenų valdytoją.
  • Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto arba Duomenų valdytojas Kandidatų ieško visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įvairiose viešai pasiekiamose duomenų bazėse, renka rekomendacijas rinkoje.
  • Asmens duomenys gali būti gaunami, kai Duomenų subjektas naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėse.

4. Kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas
  • Duomenų valdytojas kaip darbuotojų paieškos, atrankos ir vertinimo kompanija atrankos į Duomenų valdytojo klientų darbo vietas tikslais tvarko tokius Duomenų subjektų pateiktus asmens duomenis:
  • vardas, pavardė;
  • el. pašto adresas;
  • telefono numeris
  • gyvenamoji vieta;
  • amžius;
  • gimimo data;
  • nuotrauka;
  • profesija bei darbo patirtis;
  • išsilavinimas;
  • verbaliniai įgūdžiai;
  • išklausyti kursai;
  • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  • atsiliepimai/rekomendacijos;
  • darbo užmokesčio lūkesčiai;
  • dominančios karjeros galimybės;
  • kiti Duomenų subjekto savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

  • Duomenų valdytojas renka ir tvarko šioje Politikoje išvardintus Duomenų subjekto asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
- Duomenų subjekto sutikimas su šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
- Duomenų valdytojo teisėtas interesas;
- teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Duomenų valdytojui, vykdymas.

  • Duomenų valdytojas Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
- darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugos;
- tiesioginė specialistų/vadovų paieška ir kompetencijų vertinimas;
- karjeros konsultacijos;
- mokymų organizavimas;
- kandidatų duomenų bazės administravimas;
Gavę Duomenų subjekto sutikimą Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tam, kad galėtų ateityje pateikti Duomenų subjektams darbo pasiūlymą (-us), informuoti apie karjeros galimybes, surasti klientų poreikius atitinkančius darbuotojus, atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams. Duomenų (įskaitant Duomenų subjekto įvertinimą, gautą kompetencijų vertinimo metodikų pagalba) gavėjai yra potencialūs darbdaviai (prieš teikiant duomenis yra gaunamas asmens, kurio duomenis norima teikti, sutikimas).
- darbuotojų paieška įdarbinimui Duomenų valdytojo kompanijoje.
- svetainės lankymo statistikos analizė: IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.
  • Kandidatų Asmens duomenys potencialiems darbdaviams gali būti perduoti į Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes; į kitas valstybes Duomenys teikiami tik gavus Kandidato sutikimą.
  • Prieiga prie Duomenų valdytojo tvarkomų Kandidato asmens duomenų tik Duomenų valdytojo darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su vykdomomis darbuotojų atrankomis.

5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

  • Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.
  • Asmens duomenys, kurie tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu, tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo. Suėjus sutikimo terminui ar jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas bei duomenų subjekto asmens duomenys tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su suteikta paslauga (jos teikimo įrodymu ir pan.), 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

6. Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams
Duomenų valdytojas tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (Duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtinais atvejais, konfidencialių atrankų metu, potencialaus kandidato asmens duomenys gali būti perduodami Duomenų valdytojo klientams, t. y. potencialiems darbdaviams, Duomenų subjektui nenurodant konkrečių Duomenų valdytojo klientą identifikuojančių duomenų.

7. Duomenų tvarkytojai
  • Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi bendroje “Nova Lux“ kandidatų registracijos programoje.
  • Duomenis gali tvarkyti Duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas.
  • Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Duomenų valdytojas, pasitelkdamas Duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį

8. Duomenų subjektų teisės

  • Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.
  • Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  • Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , paštu adresu Savanorių pr. 22, Vilnius arba tiesiogiai atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę.
  • Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Informacija apie naudojamus slapukus
  • Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi svetainės lankytojo naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
  • Slapukų dėka siekiama užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
  • Slapukus, naudojamus Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
- techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini svetainės veikimui;
- funkciniai slapukai - skirti tam, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, įsimena pasirinktą kalbą.
- veiklos (analitiniai) slapukai - renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informaciją apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda Duomenų valdytojui suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda pagerinti svetainės veikimą.
  • Duomenų subjektas gali ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja visus slapukus (įskaitant būtinus slapukus), gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

Baigiamosios nuostatos
  • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
  • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
  • Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
  • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. gegužės 23 d.